икона на телефон 0988975500 (пон.-пет. | 8:30-17:30 ч.)
икона на камион доставка до
Еконт от 3.60 лв.

КОШНИЦА
Празна кошница

Общи условия

Уеб сайтът www.podarime.net е съвкупност от интернет страници (наричан в настоящите Общи условия "Сайт"), чиито създател и собственик е фирма „Ceнтеpинa“ ООД. Сайтът има специализирана насоченост – продажба на подаръци през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са крайни и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличните количества. „Ceнтеpинa“ ООД си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Определения

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет Сайта www.podarime.net "Продукт(и)" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт(и) при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „Ceнтеpинa“ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Подаръците от Сайта.

Преамбюл

Този документ съдържа Общите условия, съгласно които „Ceнтеpинa“ ООД предоставя Услуги на Потребителите си чрез Сайта. Всеки един потребител се съгласява с настоящите общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достъпни за всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от „Ceнтеpинa“ ООД чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт(и), предлагани в Сайта към момента на отправяне на поръчката за закупуване от страна на Потребителя. Продукт(и), обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. „Ceнтеpинa“ ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукт(и) се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на подаръчни стоки и услуги към парични сметки на фирма „Ceнтеpинa“ ООД са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД).

Авторски права

При поръчка на продукт със снимка, изпратена от клиента, последният носи отговорност за това, че не се нарушават авторски права върху снимката, ако те са собственост на трета страна. „Ceнтеpинa“ ООД е само Изпълнител и не носи отговорност за качени от клиентите снимки при поръчка на персонализиран продукт.

Рекламация

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчания/те Продукт(и) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от получаването при спазване на условията по чл.50 до чл.57 от ЗЗП. Ние се ангажираме продукта да бъде подменен с друг или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя, с изключение на случаите, в които е констатиран дефект в продукта. В тези случаи транспортните разходи по връщане или подмяна на продукта в рамките на Република България се поемат от нас. Опазването на търговския вид на стоката и целостта на опаковката е грижа на клиента. Връщане или замяна на продукти без дефект се приема само за продукти с ненарушен търговски вид и/или нарушена цялост на опаковката.

В същото време съгласно чл. 57 т.3 от ЗЗП, за персонализирани продукти, изработени по поръчка на клиента изработването е започнало след Ваше изрично съгласие и се извършва по одобрен от Вас дизайн и изисквания. Ето защо съгласно този член продукти, изработени по индивидуална поръчка на клиента не могат да бъдат отказани, върнати или заменени.

 

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продукт(и) от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да получава информация за състоянието на своята Поръчка. 
Потребителят има право да получи заявения Продукт(и) на посочения от него адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „Ceнтеpинa“ ООД

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от podarime.net сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса ни: „Ceнтеpинa“ ООД, гр. Eлхoво, ул. Охpид №52, ЕИК:204361320, ДДС №: BG204361320. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 425650
  2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
  3. Цената на стоките на страниците за представяне на съответния продукт е крайна и се актуализира в реално време при избор на коригиращи цената опции от страна на клиента.
  4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в раздела за доставка.
  5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  6. Начините за Доставка са описани подробно в раздела за доставка.
  7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

„Ceнтеpинa“ ООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. „Ceнтеpинa“ ООД носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Отказ от изпълнение на поръчка

"Ceнтеpинa" ООД си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка в която клиентът изисква отпечатване на снимки изобразяващи насилие върху хора или животни, расистки, дискриминиращи или обидни изображения или надписи!
За клиенти, за които има данни, че са некоректни (не си взимат поръчките от куриера) си запазва правото да не изпълнява поръчки без предварително плащане!

Заключителни разпоредби.

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Ceнтеpинa“ ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „Ceнтеpинa“ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 

ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. „Ceнтеpинa“ ООД не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно с куриера, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката.

Ако клиентът не хареса поръчаната от него стока, той има право да я замени в 14 дневен срок с друга стока по негово желание, или да я върне в магазина на „Ceнтеpинa“ ООД, като връщането може да стане по удобен за клиента начин и е изцяло за негова сметка. Продукти, изработени по поръчка на клиента (продукти с отпечатана снимка и/или надпис по поръчка) не могат да бъдат върнати или заменени.

„Ceнтеpинa“ ООД не носи отговорност при забавяне на пратки от страна на куриерските фирми, поради влошени метеорологични условия или друга причина, независеща от "Ceнтеpинa" ООД

Политика за защита на личните данни

„Ceнтеpинa“ ООД е регистрирана като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. „Ceнтеpинa“ ООД не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти.
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 425650

Използване и съхраняване на личните данни

„Ceнтеpинa“ ООД ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. „Ceнтеpинa“ ООД няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на „Ceнтеpинa“ ООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на „Ceнтеpинa“ ООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с „Ceнтеpинa“ ООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на „Ceнтеpинa“ ООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

"Бисквитки"

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електроненият магазин. „Ceнтеpинa“ ООД използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт. Повече за "бисквитките" можете да прочетете тук.

Сигурност

„Ceнтеpинa“ ООД отдава голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на „Ceнтеpинa“ ООД, който се разработва от „Ceнтеpинa“ ООД. Подстраниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта www.podarime.net, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.